Предмет

Ново министерство со млади и амбициозни вработени
лица кои внесоа многу новитети во областа на
информатиката и администрацијата.
Едно од најуспешните министерства во Владата на
Република Македонија.


Задача

- Дизајн, графичко уредување, припрема за печат и
  печатење на брошура "Е Македонија";
- Дизајн, графичко уредување, припрема за печат и
  печатење на "Поимник на македонски зборови
  од областа на информатичката технологија".
Решение

Преку брошурата  "Е Македонија" министерството
сакаше да ги прикаже сите проекти кои веќе беа,
или беа на пат да бидат реализирани. Дизајнот на
истиот ја следи младата и амбициозна енергија на
министер-ството. Почнувајќи од употребената боја,
одбраните фотографии, распоредот на сите
графички елементи и текстови, сите работат во
функција на брзо инфор-мирање. Употребата на
најсовремени печатарски технологии овозможија
оваа брошура на вистински начин го претставува
министерството, како тука така и во светот.
Во дизајнот на поимникот наша главна цел беше
читателот брзо и лесно да ги пронајде сите зборови
од областа на информатиката. Јасно обележани и
поставени текстови на едноставен и чист дизајн.   

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА НА Р. МАКЕДОНИЈАкорисници
профил
приказ
стапи во контакт
© 2012  adverta Crative Studio
КОИ СМЕ НИЕШТО РАБОТИМЕПРОЕКТИКЛИЕНТИКОНТАКТ
СОРАБОТНИЦИ
алијанса
VAN DOORN BEVERAGES МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ДТИРЗ ВИНАРИЈА СОПОТ ИМИКА МАГАЗИН WINE SPIRIT СЦ БОРИС ТРАЈКОВСКИ АСТИБО МИН.ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО ФЛУИДИ ХОТЕЛ БИСЕР SYNERGY БИЗНИС ЦЕНТАР ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ROYALHOUSE иванаК. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕОПМ ЛИНЕА НЕПТУН
претставување
UK   MK
follow us on: